جدول قیمت گذاری

قراردادهای هوشمند

بهترین نتایج و قابلیت اطمینان

بسته مناسبی را برای وب سایت خود انتخاب کنید و به ذهن های نوآورانه بپیوندید.
تماشای فیلم

بهترین انتخاب

۳۰۰۰ت

ماهانه

برنامه سالانه

 • پشتیبانی نامحدود
 • ابزار شبکه اجتماعی
 • خدمات فرم آسان

بی خطر

۱۰۰۰ت

ماهانه

برنامه ماهیانه

 • پشتیبانی نامحدود
 • ابزار شبکه اجتماعی
قراردادهای هوشمند

طرح بندی قیمت گذاری ۲

بی خطر

۱۰۰۰ت

ماهانه

برنامه ماهیانه

 • پشتیبانی نامحدود
 • ابزار شبکه اجتماعی

بهترین انتخاب

۳۰۰۰ت

سالانه

برنامه سالانه

 • پشتیبانی نامحدود
 • ابزار شبکه اجتماعی
 • خدمات فرم آسان

استاندارد

۸۵۰ت

هفتگی

برنامه ماهیانه

 • پشتیبانی نامحدود
 • ابزار شبکه اجتماعی
قراردادهای هوشمند

طرح بندی قیمت گذاری ۱

بی خطر

۱۰۰۰ت

ماهیانه

برنامه ماهیانه

 • پشتیبانی نامحدود
 • ابزار شبکه اجتماعی

بهترین انتخاب

۳۰۰۰ت

سالیانه

برنامه سالیانه

 • پشتیبانی نامحدود
 • ابزار شبکه اجتماعی
 • خدمات فرم آسان

استاندارد

۸۵۰ت

هتفگی

برنامه ماهیانه

 • پشتیبانی نامحدود
 • ابزار شبکه اجتماعی